Detaljinformasjon:

Når slakteplaner, tilvekstprofiler og nye utsett blir endret i den biologiske prognosen, vil dette bli reflektert i Horizon Budget (HB) som vil få endret direkte kostnader (inntekter) som en funksjon av volum og kostnad (inntekt) pr. enhet.

De månedlige prognoser som del av månedsrapporteringen blir lagret som egne versjoner, hvilket muliggjør at treffsikkerheten på prognosene kan gi grunnlag for læring og forbedrede prognoser i fremtiden.

Månedlig status kan brukes som grunnlag for å planlegge et hvilket som helst høyt-medium-lavt-scenario og derigjennom kunne synliggjøre effekten av potensielle utfall.

HP blir brukt til kortsiktig slakteplanlegging og estimering for salg av yngel/smolt, og har funksjonalitet for å flytte fisk mellom enheter og lokaliteter.